ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint látogató (a továbbiakban: “Fogyasztó”) a delbalatonivitorlas.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: “Honlap”, “Weboldal”) használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: “ÁSZF”, vagy “Általános Szerződési Feltételek”).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A weboldal üzemeltetője

A delbalatonivitorlas.hu honlap (a továbbiakban: “Honlap”) kizárólagos üzemeltetője a Wasserstart Sportkör Szörfiskola Kft. (a továbbiakban: “Vitorlásiskola” vagy „Dél-balatoni Vitorlásiskola”).

Wasserstart Sportkör Szörfiskola Kft. Cégj: 01-09-982948, Székh: 1025 Bp. Kondorkert u. 10/b. Képviselő: Galántha Gergely, elérhetőség: info(kukac)wasserstart.hu, 06hetvenhatszáz8651. A Wasserstart Sportkör Szörfiskola Kft / Dél-balatoni Vitorlás Iskola a hajózási hatóság akkreditációjával rendelkezik, jogosult Dél-balatoni Vitorlás Iskola néven hatósági felügyeletes képzéseket szervezni.

A tárhelyszolgáltató és annak elérhetőségei

Cégnév:Rackhost Zrt.
Cím:6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Adószám:25333572-2-06
Bankszámlaszám:10700433-67330115-51100005
IBAN:HU66 1070 0433 6733 0115 5110 0005
SWIFT/BIC kód:CIBHHUHB
Tel / email:Tel: +36 1 445 1200, 06egy2960075, email: info@rackhost.hu

Szerzői jog

Minden a Honlapon található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve a delbalatonivitorlas.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Honlap bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének, vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltüntetni, valamint erre vonatkozóan az Üzemeltetőtől írásbeli engedélyt kért és kapott.

A Dél-balatoni Vitorlásiskola név, logó, valamint a delbalatonivitorlas.hu és delbalatonivitorlas.com domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Üzemeltető előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

Adatkezelési tájékoztató

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infótörvény”), a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete rendelkezéseinek megfelelően folyamatosan biztosítja.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Adatvédelmi felügyeleti hatóság:

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • telefon: +3613911400
  • email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • honlap: www.naih.hu

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott (így különösen: emailes érdeklődés, vagy online Jelentkezés esetén), a leendő és meglévő diákjait, valamint az érdeklődőit érintő valamennyi információt, adatot üzleti titokként (a továbbiakban: “Üzleti titok”) bizalmasan kezeli. Az Üzemeltető engedély nélkül nem jogosult nyilvánosságra hozni, illetve más harmadik személy részére felfedni, vagy hozzáférhetővé tenni, valamint sem közvetlenül sem közvetve verseny vagy bármely egyéb célokkal összefüggésben felhasználni.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Üzleti titokhoz az Üzemeltető munkatársai, alkalmazottjai és Alvállalkozói a szükséges mértékben hozzáférhetnek.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Üzleti titokhoz szükséges mértékben hozzáférést kapnak a Vitorlásiskola üzleti partnere(i), alvállalkozói, amennyiben azok közreműködnek a Vitorlásiskola által nyújtott szolgáltatások lebonyolításában (pl. partner képzőszerv).

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vitorlásiskola szolgáltatásaiért vagy termékeiért az OTP Mobil Kft által üzemeltetett SimlePay rendszeren kersztül fizet, ez csak abban az esetben lehetséges, amennyiben megismeri és elfogadja az alábbi Adatkezelési Nyilatkzatot.

Adattovábbítási Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Wasserstart Sportkör Szörfiskola Kft., székhely: 1025 Bp. Kondorkert u. 10/b. adatkezelő által a www.delbalatonivitorlas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: email.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Vásárlási feltételek

A tanfolyamra történő beiratkozással, vagy a Vitorlásiskola programjain való részvétellel a tanfolyamrésztvevő kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a ÁSZF-ben foglaltakat, minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Vitorlásiskola által kínált termék(ek) megvásárlásával Fogyasztó kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a ÁSZF-ben foglaltakat, minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Képesítést nyújtó tanfolyamra kizárólag a www.delbalatonivitorlas.hu honlapon felületen keresztül fogadunk jelentkezéseket. A jelentkezéskor megadott, vagy később írásban módosított emailcím a Résztvevő hivatalos kapcsolattartó csatornája. A Vitorlásiskola hivatalos kommunikációs csatornája a hivatalos email cím: info@delbalatonivitorlas.hu. Tanfolyam lemondás, halasztás, az anyagiakkal kapcsolatos ügyintézés csak ezeken a csatornán keresztül lehetséges.

A Kishajó tanfolyamokra történő jelentkezéssel, valamint a Kishajó tanfolyamokon történő részvétellel a résztvevő kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a Részvételi Feltételekben foglaltakat, minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A tanfolyam részvétel egy alkalommal átruházható. Az átruházás nem érinti a megrendelt vagy megvásárolt szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeket, például a kiválasztott tanfolyamon való távolmaradás okozta anyagi veszteséget.

Résztvevő köteles a tanfolyam díját és a hatósági díjakat a megadott határidőkig megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Vitorlásiskola fenntartja a jogot a a jelentkezés törlésére, a jelentkezés elutasítására vagy a Résztvevő által kiválasztott képzési időpont egyoldalú módosítására.

A tanfolyam megvásárlása a jelentkezéskor kiválasztott időpontban tartott tanfolyamra jogosítja a megrendelőt ill. Résztvevőt. A vásárlás során kiválasztott időpont a megrendelést követően nem módosítható, a képzési alkalom későbbi képzési alkalomra nem vihető át, továbbá másik képzésre nem váltható be. A Vitorlásiskola fenntartja a jogot a képzés időpontjának a képzési alkalom meghirdetését követő módosítására, vagy a képzési alkalom elhalasztására. A megrendelő a képzési időpont módosítása, vagy a képzés elmaradása esetén jogosult a megvásárolt képzési időpontját egy későbbi képzési időpontra módosítani. Amennyiben a kiválasztott tanfolyam időpont csak részben kerül törlésre, de a tanfolyam időtartamának min. 66%-a megtartásra került, a tanfolyam teljesítettnek tekintendő.

Magyarországi tanfolyam esetén a tanfolyamárak nem tartalmazzák az esetleges hatósági vizsgák és egyéb hatósági díjak költségeit. Azonban Vitorlásiskola minden ilyen esetben egyértelmű tájékoztatást ad a felmerülő hatósági költségekről.

Amennyiben a Vitorlásiskola hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Vitorlásiskola nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Amennyiben Fogyasztó úgy érzi, hogy a megvásárolandó termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban a honlapon nyújtot tájékoztatás nem megfelelő, felvehetti a kapcsolatot a Vitorlásiskolával további részletek céljából. Amennyiben a vásárlás megtörténik, azzal Fogyasztó elsimeri, hogy megfelelő tájékozódás birtokában döntött a vásárlásról.

A Honlapon vásárláshoz nem szükséges előzetesen regisztrálni, vagy bejelentkezni. A vásárlási folyamat során Fogyasztónak meg kell adnia számlázási adatait, a termék jogosultjának adatait, illetve lehetősége van kiválasztania a neki leginkább megfelelő fizetési módot. Minden vásárláskor vagy megrendeléskor a Vitorlásiskola legkésőbb 48 óán belül visszajelzést küld arról a megadott e-mail címre (technikailag ez általában azonnal megtörténik). Határidőre történő e-mailes visszajelzés hiányában Fogyasztó vállalja, hogy azonnal értesíti a Vitorlásiskolát a technikai hiba elhárítása céljából.

A honlapon keresztül történő bankkártyás fizetés esetében Fogyasztót átirányítjuk a SimplePay vagy a PayPal oldalára, ahol biztonságosan el tudja végezni a fizetést. A bankkártya adatok a Vitorlásiskolához, valamint a weboldal fenntartójához nem jutnak el.

Amennyiben Fogyasztó nem a jelenkezés során fizeti ki a Vitorlásiskola programjának vagy termékének díját (készpénzfizetést, vagy saját bankszámláról történő közvetlen utlás választ), akkor a megrendeléstől vagy a jelentkezés leadásától számítva 24 órája van a termék vagy szolgáltatás árának vagy első részletének megfizetésére. Ellenkező esetben a jelentkezés vagy a megrendelés érvénytelennek minősül. Banki átutalással történő fizetés esetén szükséges a Résztvevő nevének feltüntetése a közleményben. A fizetést követően Vitorlásiskola számlát állít ki a megadott adatok alapján.

A beérkező jelentkezések vagy megrendelések feldolgozását a Vitorlásiskola munkaidőben, reggel 9.00 és délután 16.00 között végzi. Amennyiben valamilyen okból sürgős ügyintézésről van szó, Fogyasztó köteles a Vitorlásiskolát telefonon is értesíteni.

Jelentkezési kedvezmények

Vitorlásiskola a szolgáltatásait a mindenkori árlistának megfelelő ár mellett egyes esetekben kedvezménnyel kínálja.

A kedvezmény lehet árkedvezmény (csökkentett ár) vagy szolgáltatási kedvezmény (nem anyagi jellegű juttatás, szolgáltatás, a szokásos ár mellett), vagy a kettő kombinációja. Vitorlásiskola a jelentkezési kedvezményeket a honlapon megjeleníti, és ennek részleteit, feltételeit a honlapon elérhetővé teszi, a jelentkezési lapon ennek igénybe vételére (vagy a szándék jelzésére) lehetőséget nyújt.

A szolgáltatási kedvezmény felhasználhatóságának időtartama a kedvezmény leírásában meghatározott időtartam. Amennyiben ilyen nincs akkor az adott év vitorlásszezonon belül használható fel.

Amennyiben jelentkező számára a kedvezmény rendszere nem egyértelmű, Vitorlásiskola a szokásos elérhetőségein rendelkezésre áll további felvilágosítás céljából. Egyes kedvezmények egymással összevonhatóak, bizonyos kedvezmények nem.

Vitorlásiskola kizárólag abban az esetben biztosítja a kedvezményt, amennyiben jelentkező 1./ a kedvezményben meghatározott érvényes időtartamon belül kifejezetten igényli azt (pl. a jelentkezési űrlapon, kóddal vagy egyéb módon), ÉS rendelkezik a kedvezmény igénybevételéhez szükséges tulajdonságokkal, VAGY 2./ olyan időszakos kedvezmény idején adja le a jelentkezést és olyan paraméterekkel, amelyekkel automatikusan kvalifikálja magát a kedvezmény felhasználására 3./ jóhiszeműen, a kedvezmény céljával, leírásával összhangban veszi azt igénybe.

Azok a kedvezmények, amelyek kuponkód megadásához vannak kötve, kizárólag csak a megfelelő kuponkód jelentkezési lapon történő érvényesítésével vehetőek igénybe.

A honlapon esetlegesen hibásan (pl. elírás) szereplő kedvezmény vagy ár nem lehet alapja jelentkező részéről semmilyen szolgáltatási vagy árkedvezmény iránti igénynek. A kedvezmények a hatósági vizsgadíjakat nem érintik. Az ár- és kedvezményváltozás jogát a Vitorlásiskola fenntartja.

Utólagosan vagy visszamenőlegesen nem lehetséges kedvezmény érvényesítése, kivéve azon esetet, amikor erre a Vitorlásiskola kifejezetten lehetőséget biztosít, és erre lehetőségre felhívja jelentkező figyelmét.

Kedvezményes vagy akciós kombinált tanfolyamdíj: belvízi vitorlás kishajó és kisgéphajó tanfolyamra együttes jelentkezéskor biztosított tanfolyamdíj, amely kisebb, mint külön-külön a vitorlás és a kisgéphajós tanfolyamdíj összege. A kedvezményes kombinált tanfolyamdíj az árlistában az alapáraknek megfelelően szerepel, és bármilyen másik kedvezménnyel összevonható.

Családi / páros kedvezmény: két összetartozó fő (családtagok vagy párok) egyidejű (24 órán belüli) jelentkezésénél mindkét résztvevő számára 10% kedvezményt biztosítunk a vitorlás tanfolyamdíjból, VAGY: 1-1 óra extra gyakorlást vizsga előtt, melyet jelentkezők a jelentkezés leadás során a jelentkezési űrlapon jelezhetnek, vagy emailen, a Vitorlásiskola elérhetőségén. A családi / páros kedvezmény opciók kizárólag a tanfolyamdíjak első első befizetések határidőn belüli (jelentkezést követő 24 órán belüli) kifizetésével érvényesíthető, és függetlenek attól, hogy vitorlás- vagy kombinált képzésre kerültek-e leadásra, mértéke a mindenkori vitorlás tanfolyamdíj 10%-a.

Last minute vagy időszakos szolgáltatási kedvezmény: a meghirdetett módon összevonható vagy nem vonható össze egyéb kedvezményekkel.

Last minute vagy időszakos árkedvezmény: a meghirdetett módon összevonható vagy nem vonható össze egyéb kedvezményekkel.

Last minute VAGY időszakos szolgáltatási ÉS ár kedvezmény: a meghirdetett módon összevonható vagy nem vonható össze egyéb kedvezményekkel.

2 órás vitorlás kölcsönzés időszakos akció: 30.000 Ft értékben szolgáltatási kedvezmény, kombinált képzésre jelentkezőknek, meghatározott ideig vagy meghatározott időben történő jelentkezéssel. Bármilyen másik kedvezménnyel összevonható. Felhasználható a sikeres vitorlás gyakorlati vizsgát követő 1 hónapon belül, kivéve októberi-novemberi vizsgázóinknál, akik következő szezon áprilisában is felhasználhatják. A kölcsönzésre vonatkoznak az aktuális kölcsönzési feltételek (pl. csak úszni tudó utas vihető a hajóval). A hajó(k) befogaóképessége 6 fő, a frissen vizsgázott kormányoson felül max. 5 fő vihető. Induláskor-érkezéskor oktatói segítségre lehet számítani (szükség esetén, vagy igény szerint).

Közvetítői kedvezmény: a Vitorlásiskola lehetőséget biztosít egyes partnereinek arra, hogy azok közvetítőként, a közösen egyeztetett feltételek mellett, közvetítői díj fejében vagy anélkül, kedvezményes jelentkezési lehetőséget biztosítsanak ügyfeleiknek, ismerőseknek, partnereiknek. A kedvezmény érvényesítése kuponkódal vagy egyéb meghatározott és visszakövethető módon történik. A közvetítői kedvezmény nem vonható össze más kedvezménnel (kivéve: kedvezményes kombinált tanfolyamdíj).

Amennyiben a Jelentkező igényli a kedvezményt, de egy másik kedvezményre is jogosult lehet, Vitorlásiskola automatikusan azt a kedvezményt érvényesíti, amelyik a Jelentkező számára előnyösebb.

Tengeri vizsgaszervezés

Vitorlásiskola speciális szolgáltatási csoportját alkotja a külföldön, elsősorban Horvátországban szervezett hajós tanfolyam- és vizsgaszervezés.

Vitorlásiskola mindent megtesz, hogy biztosítsa a színvonalas és megbízható partnerségi alapon működő külföldi szolgáltatást Jelentkező részére, azonban nem vállal felelősséget a külföldi szolgáltatók és hivatalok ügyintézéséért, különös tekintettel vizsgaidőpontok módosítására, a vizsga lebonyolítására, a képzés jellegére, időtartamára és színvonalára vonatkozóan. Jelentkező a tengeri tanfolyamra jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes sor kerülhet váratlan változásra is.

Tengeri tanfolyam és vizsga esetén a tanfolyamdíj a Vitorlásiskola által meghatározott arányban Forintban ÉS Euróban esedékes. Az Eurós fizetés mindig készpénzben értendő.

Elállási jog

Termékrendelés

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt a Vitorlásiskolával (Kereskedővel) egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy emailben). A Vitorlásiskola az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Kereskedőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Kereskedő a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén a Kereskedő a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Tanfolyam lemondási feltételek

Fogyasztó a tanfolyamra történt jelentkezését kizárólag a jelentkezés során megadott kapcsolattartó email címről küldött emailben tudja írásban lemondani, kivéve abban az esetben, amennyiben a jelentkezés leadásához kapcsolódóan pénzösszeg befizetésére vagy átutalásra egyáltalán nem került sor. A befizetett összegekre, és esetleges visszatérítésükre az alábbi megkötések vonatkoznak:

Amennyiben a jelentkezés online leadását követően a tanfolyam teljes díjáról vagy első részletéről szóló kötelezettség figyelmen kívül hagyásra kerül (a tandíjnak vagy első részletének határidőig történő meg nem fizetésével), a jelentkezés vagy megrendelés érvénytelennek tekintendő, és Fogyasztónak megszűnik a fizetési kötelezettsége, a Vitorlásiskolának pedig megszűnik a szolgáltatási kötelezettsége.

A tanfolyam kezdődhet elméleti vagy gyakorlati képzéssel is, a leadott jelentkezéstől függően. A képzés kezdőnapját megelőző 30 napig Fogyasztó a tanfolyamot lemondhatja azzal a feltétellel, hogy az addig befizetett teljes tanfolyamdíj 80%-a visszafizetésre kerül. Amennyiben a jelentkezéskor részletfizetés történt, akkor abból akkora összeg kerül visszatérítésre, hogy a Vitorlásiskolánál fennmaradó összeg megfeleljen a teljes tanfolyamdíj 20%-ának. Amennyiben az első részlet összege kevesebb volt, mint a tanfolyamdíj 20%-a, az összeg nem visszatérítendő.

A képzés kezdőnapját megelőző 30-10 napig Fogyasztó a tanfolyamot lemondhatja azzal a feltétellel, hogy a teljes tanfolyamdíj 50%-a visszafizetésre kerül. Amennyiben a tanfolyamjelentkezés részletfizetéssel történt, a befizetett első részlet nem visszatéríthető. Amennyiben az első részlet befizetése meghaladta a tanfolyam teljes díjának 50%-át, a befizetett összeg és a teljes tanfolyamdíj 50%-a közötti különbözet visszatérítendő.

A tanfolyam gyakorlati képzését megelőző 10 napon belül történő elállás esetén semmilyen befizetet díj nem visszatérítendő.

Amennyiben a tanfolyamhoz gyakorlati képzés nem tartozik, vagy Fogyasztó csak elméleti oktatáson, konzultáción, és/vagy vizsgákon vesz részt, és erre vásárolta a szolgáltatást, akkor a konzultáció időpontjáig, vagy az elméelti képzés kezdetéig az addig befizetett teljes tanfolyamdíj 80%-a visszatérítendő. Amennyiben a jelentkezéskor részletfizetés történt, akkor az elméleti oktatásig vagy konzultációig elállás esetén akkora összeg kerül visszafizetésre, hogy a Vitorlásiskolánál fennmaradó összeg a teljes tanfolyamdíj 20%-a marad. Amennyiben az első részlet összege kevesebb volt, mint a tanfolyamdíj 20%-a, a befizetett összeg nem visszatérítendő.

A befizetett hatósági vizsga- és egyéb díjakkal kapcsolatosan Vitorlásiskola elhárít magától minden felelősséget.

Tanfolyam halasztása, vagy időpont-módosítás

Fogyasztó az elméleti képzést annak megkezdéséig bármikor díjmentesen módosíthatja vagy halaszthatja, a jelentkezés leadását követő egy éven belül, legfeljebb három alkalommal. Ezt követően, vagy egy év lejártával azonban a képzés csak további díjfizetés esetén kezdhető meg, melynek pontos összege a mindenkor aktuális árlista szerinti elméleti képzés, melynek összege a teljes vitorlás alapképzési díj 25%-a, függetlenül attól, hogy milyen típusú tanfolyamjelentkezésre került sor.

A jelentkezéskor kiválasztott gyakorlati képzés időpontjának módósítása díjmentes, amennyiben a módosításra a jelentkezéskor kiválasztott gyakorlati képzés első napját megelőző 30. nap előtt történik. 30-20 nap között az időpont-módosítási díj megegyezik a teljes tanfolyamdíj 5%-val, 20-10 nap között 10%-val, 10-0 nap között 30%-val. Az időpont-módosítási díj nem számít bele a tanfolyamdíjba, az időpont-módosítást leszámítva külön szolgáltatás ezért nem igényelhető. Időpont-módosítás esetén Vitorlásiskola egészségi állapotot nem tud figyelembe venni.

Pótvizsga ügyintézés

A tanfolyamdíj tartalmazza minden egyes elméleti tárgyhoz vagy gyakorlathoz kapcsolódóan az egyszeri vizsgaügyintézést. Amennyiben pótvizsgára kerül sor, a pótvizsga-ügyintézést Vitorlásiskola csak külön díjazás fejében vállalja, melynek mindenkori díját a Honlapon elérhető árlista tartalmazza. Ez vizsganaponként kerül megállapításra, tehát függetlenül a pótvizsga-tárgyak számától, a különdíj mértéke ugyanannyi egy vagy több tárgy esetében, ha azok egy vizsganapra esnek.

Tanfolyam félbeszakítása

Megkezdett elméleti vagy gyakorlati képzés félbehagyása, avagy tanfolyam közben történő elállás esetén a szolgáltatás teljesítettnek tekintendő, Fogyasztó nem jogosult semmilyen díj visszatérítésére.

Tanfalymról történő eltávolítás, kizárás

Amennyiben Fogyasztó (Résztvevő) magatartásával vagy fizikai állapotával megsérti jelen ÁSZF-et, a tanfolyamról azonali kizárásra kerül. A befizetett díjak iylen esetben nem visszatérítendőek.

Panaszok intézése

A Kereskedő a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Kereskedő adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Kereskedő a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra a Kereskedő elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Kereskedővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Tanfolyam részvételi feltételek és az oktatás rendje

Képzőszerv vállalja:

1. A Hajózási hatóság által jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzésben részesíti a Résztvevőt, erről a Hatóság számára képzési igazolást állít ki.

2. Résztvevőt az illetékes hatóság felé képviseli, a vizsgával kapcsolatos ügyekben eljár. Kivételt képez ez alól a hatósági vizsgadíj átutalása.

3. A tanfolyam idejére biztosítja Résztvevő számára a tananyaghoz való hozzáférést, konzulenst, hajót, oktatót.

4. Biztosítja Résztvevő számára a gyakorlati vizsgához szüks.ges helyiségeket, hajót, vizsgabizottságot. Az elméleti vizsga lebonyolítását az illetékes hajózási hatóság végzi.

5. A tanfolyam díja tartalmazza az illetékes hajózási hatóság által engedélyezett távoktatásos rendszerhez hozzáférést, a hajók, a gyakorlati oktatás valamint a gyakorlati oktatók költségeit a képzés időtartama alatt, továbbá kihelyezett vizsga alkalmával a vizsgabizottság egyszeri kiszállási költségét.

6. A tanfolyam díja nem tartalmazza a hatósági vizsga- illetve pótvizsga költségét, sikertelen elméleti vagy gyakorlati vizsga esetén a pótvizsga költségeit és vizsgabiztosi kiszállási díjat, valamint vizsga lemondása, vagy pótvizsga esetén a további hatósági ügyint.z.st.

7. A tanfolyam díja nem tartalmazza a tanfolyam és a vizsga során időjárási okokból esetlegesen ajánlatos technikai (pl. “vihar”-) ruházatot.

Résztvevő vállalja:

8. A jelentkezéshez és a vizsgához szüks.ges dokumentumokat eljuttatja a Képzőszerv részére.

9. A vizsgadíjat a hatóság számlájára átutalja és erről Képzőszervnek igazolást küld a megadott határidőig.

10. Rendelkezik a távoktatáshoz szüks.ges alapvető számítástechnikai készségekkel és email címmel és ennek használatával biztosítja Képzőszerv felé az elektronikus kommunikáció lehetőségét, az elektronikus formában kiküld.tt anyagok vagy információk megérkeztét visszaigazolja.

11. A Képzőszerv által megadott ütemez.sben feldolgozza a távoktatásos rendszer és taanyagok minden egyes vonatkozó témakörének legalább 75%-át, továbbá az elméleti képzés végéig legalább három vizsgaszimulációt sikeresen megold. Résztvevő tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén Képzőszerv nem állít ki képzési igazolást a részére.

12. A gyakorlati képzésen hiánytalanul részt vesz. Résztvevő tudomásul veszi, hogy hiányzás esetén Képzőszerv nem állít ki képzési igazolást a részére.

13. A gyakorlati oktatás rendjét és az oktató utasításait betartja, a csoporttársakra tekintettel van. Az ezzel ellentétes magatartás során okozott személyi vagy/és vagyoni kárért teljes körű felelősséget vállal, beleértve a tanfolyam résztvevőinek listájából való kárpótlás nélküli törlést.

14. Sikertelen vizsga esetén a Képzőszerv felé kártérítési igénnyel nem élhet.

15. Biztos úszni tudással rendelkezik.

16. A tanfolyamon való részvételét esetlegesen befolyásoló eg.szs.gügyi körülményeit és tudnivalókat a jelentkezés során a Képzőszervvel megosztja (pl. asztma, hiperaktivitás, gyógyszerallergia, nagyothallás stb.)

17. A megállapodás aláírásával Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy Képzőszerv a hatósági ügyintézés során személyes adatait kezelje, a teljes tanfolyam- és vizsgafolyamat lezárásáig tárolja, a tárgy évet követő január 31.-éig törölje.

18. Résztvevő hozzájárul, hogy az email címe bekerülj.n a Képzőszerv címtárába. Résztvevő írásbeli kérésére az email cím bármikor törölhető a listából.

19. Résztvevő hozzájárul a tanfolyam ideje alatt felismerhetően róla készülő képfelvételeknek a Képzőszerv által történő felhasználásához. Résztvevő írásbeli kérésére ezek az anyagok bármikor törölhetőek.

20. Résztvevő vállalja, hogy amennyiben úgy érzi, hogy a képzés nem volt megfelelő, vagy úgy érzi, hogy nincs megfelelően felk.szülve a vizsgára, vagy a képzéssel és a vizsgákkal kapcsolatban kérdések maradtak benne vagy merültek fel, az írásban jelzi a Képzőszerv felé, legkésőbb a képzés zárónapját követő nap este 18.00-ig.

21. Résztvevő vállalja, hogy az elméleti és a gyakorlati vizsgaeredményeket méltósággal és felnőtt emberhez méltó magatartással viseli, érzelmi alapú szóbeli és fizikai inzultusoktól tartózkodik, a vizsgázó társakat, a vizsgabiztost, az oktatókat és a Képzőszerv képviselőit tiszteletben tartja.

Az oktatás és kölcsönzés rendje

1. A Dél-balatoni Vitorlásiskola elméleti és gyakorlati képzésben részesíti a Résztvevőt. Hatóságilag jóváhagyott tanfolyam esetén a képzés elvégzésével képzési igazolást állít ki.

2. A Dél-balatoni Vitorlásiskola hatósági tanfolyamon az illetékes hatóság felé képviseli a Résztvevőt, az első vizsgával kapcsolatos ügyintézésben eljár, beleértve az e-hivatali regisztrációt. Kivételt képez ez alól a hatósági vizsgadíj átutalása. A további (pót- vagy halasztott) vizsga ügyintézést a Dél-balatoni Vitorlás Iskola csak külön díjazás fejében vállalja, de Résztvevőnek meg van a lehetősége az önálló ügyintézésre is.

3. A Dél-balatoni Vitorlásiskola a tanfolyam idejére biztosítja Résztvevő részére a tananyagot, hajót, oktatót és oktatási helyiséget.

4. A Dél-balatoni Vitorlásiskola a hatósági tanfolyamon biztosítja Résztvevő számára a gyakorlati vizsgához szükséges helyiségeket, hajót, vizsgabizottságot. Az elméleti vizsga lebonyolítását az illetékes hajózási hatóság végzi.

5. A tanfolyam díja tartalmazza a tananyagot, a hajók, az oktatási helyiségek, valamint az oktatók költségeit a képzés időtartama alatt, továbbá kihelyezett vizsga alkalmával a vizsgabizottság egyszeri kiszállási költségét.

6. A tanfolyam díja nem tartalmazza a hatósági vizsga- illetve pótvizsga költségét, sikertelen elméleti vagy gyakorlati vizsga esetén a pótvizsga költségeit és vizsgabiztosi kiszállási díjat, valamint vizsga lemondása, vagy pótvizsga esetén a további hatósági ügyintézést.

7. A tanfolyam díja nem tartalmazza a tanfolyam és a vizsga során időjárási okokból esetlegesen ajánlatos technikai (pl. “vihar”-) ruházatot.

8. Hatósági tanfolyamon Résztvevő a jelentkezési visszaigazolásban megadott dokumentumokat eljuttatja a Dél-balatoni Vitorlásiskola részére.

9. Hatósági tanfolyamon Résztvevő vizsgadíjat a hatóság számlájára átutalja és erről a képzőszervnek igazolást küld a megadott határidőig.

10. Résztvevő a hatósági tanfolyam elméleti és gyakorlati képzésén hiánytalanul részt vesz. Résztvevő tudomásul veszi, hogy hiányzás esetén Képzőszerv nem állít ki képzési igazolást a részére.

11. A gyakorlati oktatáson az oktató utasításait és az oktatás előzetesen ismertetett rendjét betartja, a csoporttársakra tekintettel van.

12. Az utasításokkal, illetve az oktatás rendjével ellentétes magatartás során okozott személyi vagy/és vagyoni kárért Résztvevő teljes körű felelősséget vállal, beleértve a tanfolyam résztvevőinek listájából való kárpótlás nélküli törlést.

13. Esetleges sikertelen vizsga esetén a Dél-balatoni Vitorlásiskola felé kártérítési igénnyel nem élhet.

14. Kijelenti hogy biztos úszni tudással rendelkezik.

15. A tanfolyamon való részvételét esetlegesen befolyásoló egészségügyi körülményeit és tudnivalókat a jelentkezés során a Képzőszervvel megosztja (pl. asztma, hiperaktivitás, gyógyszerallergia, nagyothallás stb.)

16. Hozzájárul ahhoz, hogy Képzőszerv a hatósági ügyintézés során személyes adatait kezelje és tárolja.

17. Résztvevő a tanfolyamra jelentkezéssel hozzájárul, hogy az email címe bekerüljön a Dél-balatoni Vitorlásiskola címtárába. Résztvevő írásbeli kérésére az email cím bármikor törölhető a listából.

18. Résztvevő a tanfolyamra jelentkezéssel hozzájárul, hogy a tanfolyam ideje alatt felismerhetően róla esetlegesen készülő képfelvételeket a Dél-balatoni Vitorlásiskola – a személyiségi jogok és a jó ízlés követelményeinek figyelembe vételével – felhasználja. Ezt a hozzájárulást résztvevő írásban bármikor visszavonhatja.

19. Résztvevő az oktatáson saját felelősségre vesz részt.

20. A tanfolyam díja nem visszaigényelhető. Amennyiben a tanfolyam előre nem látható okok (pl. időjárás) miatt nem megtartható vagy halasztani szükséges, kárpótlás nem igényelhető vagy a tanfolyam díja nem visszatéríthető. A Dél-balatoni Vitorlásiskola azonban lehetőséget biztosít későbbi tanfolyamain való részvételre. A tanfolyam díja a jelentkezéstől számított egy éven belül használható fel a vitorlás iskola tanfolyamain való részvételre.

21. A 2020-as járványhelyzet miatt az Iskola ügyrendje a következőképpen módosul: a járványhelyzet fennállása idején az elméleti képzés kizárólag távoktatással teljesíthető, azelméleti képzési igazolásokat az Iskola kiállítja. A gyakorlati képzésre és a hatósági vizsákra akkor biztosít az Iskola időpontot, amikor ez már biztonsággal megvalósítható, illetve amikor a Hatóság újraindítja a vizsgáztatást. A járványhelyzet előtt vagy közben beiratkozott tanulók részére az Iskola a normál ügymenet helyreállta után választható időpontokban ad lehetőséget elméleti és gyakorlati képzés elvégzésére még egy éven keresztül. A normál ügymenet helyreálltát követő egy év lejárta után az Iskola nem köteles időpontot biztosítani a járványhelyzettel összefüggésben halasztásra vagy módosításra kényszerült tanulók részére.

Veszélyforrások és kockázatok a vitorlás kishajón, kisgéphajón és vitorlás csónakon való tartózkodáskor:

22. A veszélyhelyzetek és kockázatok alapja a víz, mint az úszólétesítményt körülvevő közeg, az időjárási jelenségek, valamint a hajó, illetve az úszólétesítmény felépítése, eszközrendszere (beleértve a víz alá belógó alkatrészeket) és a vitorlázás, hajózás technikája. A kockázatokat és veszélyforrásokat, a hajóra vonatkozó speciális jellemzőket a hajón, szörfön és kajakon tartózkodó minden személy köteles megismerni, értelmezni. Ezek legfontosabb – tapasztalatokon alapuló – elemeit tartalmazza jelen összeállítás. A hajózási/vízisport tevékenység jellegénél fogva ugyanakkor váratlan helyzeteket is hozhat, amelyek előre nem látható veszélyhelyzeteket alakíthat ki. Ezen felül további információt is kérhetnek a Résztvevők vagy utasok, amelyet a hajó vezetője, illetve a Dél-balatoni Vitorlásiskola jelen lévő parti képviselője köteles megadni.

23. A Balaton vízfelülete, medre a hajó közlekedési közege. Átlagos vízmélysége több mint két méter, ezért a vízben való sport- illetve kedvtelési célú tartózkodás előfeltétele a mély vízben és szabadvízi környezetben is biztos úszni tudás! Erős szélben közel egyméteres hullámok is kialakulhatnak. Viharos szélben a hullámokról leváló vízcseppek vízpárává szakadnak, amely a vízfelület közelében nehéz légzést okozó párafelhőt alkot. Szélsőséges esetben fulladás is bekövetkezhet. A víz hőmérséklete változó, tavasztól őszig jellemzően 12-20 C fok között, hosszan tartó meleg idő esetén 22-24 C fok. Alacsony vízhőmérséklet esetén a hosszabb ideig való vízben tartózkodás a test lehűlését, izomgörcsöket okozhat. A hírtelen vízbe ugrás/esés nagy hőmérséklet különbség, illetve hideg víz esetén szívgörcsöt is okozhat. Ezért átgondolt kapaszkodással, óvatos mozgással, szükség esetén hevederes kikötéssel, kerüljük el a vízbe esést. Fürdeni csak álló, lehorgonyzott hajóról, a fürdőlépcsőn keresztül, felügyelet mellett szabad. Szörfözés vagy kajakozás esetén szükséges az izmok megfelelő bemelegítése és a vízhőmérséklethez való fokozatos alkalmazkodás.

24. 12 éven aluliak számára a mentőmellény viselése minden esetben kötelező a vízen. Erős szélben, szélsőséges időjárási viszonyok mellett, illetve a hajóvezető vagy a Dél-balatoni Vitorlásiskola képviselőjének utasítására pedig a mentőmellény viselése minden utas, Résztvevő (és a hajóvezető) számára kötelező.

25. A szél alapvető feltétele a vitorlázásnak. Ez – nem megfelelő öltözet esetén – megfázást okozhat. A viharos szél okozta hullámzás a hajó több irányú mozgását okozza, amelynek hatására olykor émelygés, hányás, rosszullét alakulhat ki. Ugyanakkor a széllökések a mozgó, billegő hajón egyensúlyvesztéshez is vezethetnek, amely ütéses, zúzódásos baleset forrása is lehet, illetve a vízbeesést eredményezheti. A rosszullét elkerülésére az arra érzékenyek maradjanak a hajó külső és hátsó részén, tekintsenek a távolba, illetve vegyenek be megfelelő gyógyszert. Átgondolt kapaszkodással, óvatos mozgással, szükség esetén hevederes kikötéssel, kerüljük el a vízbe esést.

26. A hőmérséklet a vízen gyorsan változik, szélben a hőérzet alacsonyabb és ez napszúráshoz, leégéshez vezethet. Ezért célszerű vékony hosszú ujjú ruhát, árnyékoló sapkát viselni a déli-, koradélutáni órákban, valamint a fokozott napsütésnek kitett bőrfelületeket óvjuk napkrémmel. Igyunk kellő mennyiségű folyadékot. Felhevült testtel sem a hajóról, sem a partról ne vessük magunkat vízbe megfelelő előkészület nélkül.

27. A felcsapódó hullámok a személyzetet (hajóvezetőt és utasokat) elérhetik, amely átnedvesedést okoz. Ezért – főleg hűvösebb időben – gondoskodjunk vízhatlan kabátról, nadrágról, esetleg hajóscsizmáról.

28. A parthoz kikötött hajót nehéz megközelíteni, a belépést korlátok és szintkülönbségek nehezítik. Ezért gondoljuk át a be- és kiszállás helyét, a kapaszkodás lehetőségét. Rosszul megválasztott hely esetén vízbe eshetünk, megbotolhatunk, vagy megüthetjük magunkat. A hajó fedélzetén bekövetkező zúzódásos balesetek döntő része a (részben gyakorlatlanságból is eredő) kapkodás, meggondolatlanság számlájára írható.

29. A hajó felülete nem egyenletes, számos szerelvénnyel van ellátva és nedvesen erősen csúszik. Ezért zárt, sarok nélküli, gumitalpú sportcipőt – lehetőleg un. deckcipőt – használjunk. Fontoljuk meg hová lépünk és kapaszkodjunk fixen rögzített részekbe. 

30. A hajó egyik legveszélyesebb része az a tér, ahol a nagyvitorla rúdja (bumm, baum, boom) kitér, illetve kitérhet. Ezt a teret gondosan mérjük fel és minden időben gondoskodjunk arról, hogy e térben a vitorlarúd alatti magasságban tartózkodjunk. Ellenkező esetben a kicsapódó vitorlarúd jelentős ütést, szélsőséges esetben törést okozhat, illetve lesodorhat a hajó fedélzetéről. A hajóvezető a tervezett manővert „fordulunk”, „perdülünk”, vagy „halzolunk” utasítással jelzi.

31. A vitorlázat kezelését a kötélzettel végezzük. A kötelek különböző átmérőjűek, anyagúak és hosszúak. A szél hatására hirtelen jelentős erők léphetnek fel, amelyek hatására szabadkézzel esetleg nem tarthatóak meg. Ezért használjuk a kötélfogókat, csörlőket. A csörlők, csigák a kezet becsíphetik. A sérülések elkerülése érdekében erős szélben alkalmazzunk hajóskesztyűt, a kötelet soha ne tekerjük a kezünkre. A kötélzetek között tartsunk rendet, lehetőleg kötél a mozgási térben ne legyen láb alatt. A kötélre lépve egyensúlyt veszthetünk, eleshetünk, elcsúszhatunk, illetve megakadályozzuk annak célszerű mozgását, alkalmazását. Indulás előtt ismerjük meg a kötelek szerepét, helyét és működtetésük módját. Hajón ne viseljünk ékszert, gyűrűt, mert balesetet okozhat.

32. A kormánymozdulatok hatására hajó hirtelen képes irányt változtatni, ezért figyeljünk a testünk stabil pozíciójára, különben egyensúlyt veszthetünk, amely ütéses, zúzódásos sérüléshez vezethet.

33. A hajók beépített segédmotorral vagy külmotorral rendelkeznek. A motorteret menet közben tartsuk zárva, hogy a forgó alkatrészek ne okozhassanak sérülést. Üzemelő motor mellett ne tartózkodjunk a hajó körül a vízben, illetve véletlen vízbe esés során ügyeljünk arra, hogy ne kerüljünk a hajó alá.

34. Minden vízisport-eszköz rendelkezik víz alatt lévő alkatrészekkel (laterál-felület). Ezek állnak a hajótest víz felszíne alatt lévő részéből, a svertből (uszony), a szkegből (hátsó uszony), illetve a kormánylapátból. Ezek mérete (azaz a hajó merülése) azonban nagyon változó lehet, a néhány centimétertől egészen a több méteres mélységig. Éppen ezért sporteszközünkkel kerüljük a sekélyebb, illetve fürdőzőkkel teli vízterületeket. A Balatonon egy szörf merülése is meghaladhatja a fél métert, egy kisméretű vitorláshajó legmélyebb pontja kb. egy méteres, a nagyobb, tőkesúlyos vitorláhajóké két méter körül van. A használt eszköz további technikai jellemzőiről és az ezzel kapcsolatos balesetforrásokról, valamint a rendeltetésszerű használatról a Wasserstart Sportkör képviselője köteles átfogó tájékoztatást adni a felszerelés átvételekor.

35. A felszerelés súlya és ezzel összefüggésben a sebessége ugyancsak lehetséges veszélyforrás, amelyet a hajóvezetőnek figyelembe kell vennie. A mindössze néhány kilós szörfelszerelés nagy sebesség mellett komoly sérülés forrása lehet, hiszen a deszka alatt futó szkeg késpenge vastagságú. Esetleges eséskor a felszerelés további jelentős távolságot tehet meg a szörföző nélkül is, amíg a vitorlázat (rigg) vízbe esik. Egy tőkesúlyos, akár több tonnás vitorláshajót pedig még alacsony sebességnél sem lehet egyik pillanatról a másikra megállítani, illetve eltartani a kikötőhelynek megcélzott stégtől.

36. A hajótérben lévő törékeny tárgyakat indulás előtt rögzítsük, illetve tegyük zárt helyre. Ugyancsak tegyünk el minden felesleges tárgyat annak érdekében, hogy azok ne okozhassanak sérülést, vagy ne képezzenek akadályt.

37. A kikötőkben lehetőség van áram vételezésre. A tápkábel nyomvonalát jegyezzük meg és lehetőleg ne érintsük meg. Csak szabályosan kiképzett és áramvédő automatával rendelkező aljzatot használjunk. A kábel a vízbe nem érhet.

38. A horgony (vasmacska) 5-15 kg tömegű, amelynek megemelése, vízbe engedése és kivétele komoly erőt igényel és rossz tartás mellett izomhúzódást, vagy deréktáji sérülést okozhat. A horgonykötél további sérülést okozhat, ha rátekeredik a testrészre. 

39. A kikötőkben, vagy menet közben egymáshoz közelítő hajók nagy erővel találkozhatnak, ezért ügyeljünk arra, hogy testrészeink ne legyenek az ütköző zónában, mert ez súlyos sérülésekkel járhat.

40. A hajózási manőverekhez a hajóvezetőnek segítségre van szüksége, amelyet a legénységnek, azaz az utasoknak kell biztosítani. Mindenki számára néhány mozdulatsort írhat elő a hajóvezető, amelyet célszerű indulás előtt megismerni, gyakorolni. A legfontosabbak a hajó indulásával és kikötésével kapcsolatosak: pufferek bevonása és kikötése a hajóvezető által meghatározott helyeken, kikötőkötelek bevonása, illetve előkészítése, vitorlák fel- és levonása, a vitorlák behúzó (schott-)köteleinek elrendezése, a csörlő- és kötélfogók rendeltetésszerű használatának megismerése.

41. A hajó- vagy sportfelszerelés bérlője, illetve hajóvezetője biztosítja a Dél-balatoni Vitorlásiskola parti képviselőjével történő kommunikáció lehetőségét. Ez tőkesúlyos és kis vitorlás hajón lehetőség szerint legyen működőképes mobiltelefon. Időjárás- és egyéb körülmények megváltozása esetén szükséges lehet a közvetlen egyeztetés a Dél-balatoni Vitorlásiskola képviselőjével. Természetesen ez nem helyettesítheti a vízen történő józan és a biztonsági szempontokat szem előtt tartó mérlegelést és döntéshozatalt.

42. A kölcsönzés feltétele a biztos úszni tudás (összes fedélzetre lépő személy számára), a vízi közlekedés és vízen tartózkodás általános szabályainak betartása, a kölcsönzési díj és a kaució előre történő kifizetése, valamint az „oktatás és kölcsönzés rendje” c. dokumentum elfogadása és betartása. A hajó foglalásával Bérlő automatikusan elfogadja az oktatás és kölcsönzés rendjét.

43. A kölcsönzési idő nem tördelhető, egyben értendő, más naptári napra át nem vihető. A kölcsönzési időnél minden megkezdett óra egy újabb óra kölcsönzésnek minősül.

44. A kölcsönzés időtartama – amennyiben az adott hajóra újabb előjegyzés nem érkezett és a Sportkör napi nyitvatartási ideje előtt – az eredeti bérleti idő lejárata előtt telefonon meghosszabbítható.

45. Késedelmes visszahozatal esetén pótdíjat kell fizetni.

46. A kölcsönzés időtartama alatt Bérlő köteles a telefonos kapcsolattartás lehetőségét biztosítani és a biztonságos vitorlázás céljából az Iskola munkatársa által adott utasításokat végrehajtani.

47. A kibérelt felszereléssel tilos a természeti és humán környezetet megbolygatni, kellemetlen helyzetbe hozni, beleértve a sporteszközzel esetlegesen szállított társakat vagy a fürdőzőket, horgászokat. Tilos továbbá a sekély part menti övezetben vitorlázni.

48. Bérlő a felszerelést köteles rendeltetésszerűen használni, azt extrém terhelésnek nem teheti ki. Amennyiben ilyenre mégis sor kerül, a kölcsönzési idő befejezettnek tekintendő.

49. Amennyiben Bérlő távoli (a kiindulási helszínről szabad szemmel nem belátható) túracélpont eléréséhez kölcsönöz hajót, az útitervet előre egyeztetnie kell az Iskola megbízottjával.

50. Az esetleges mentési költségeket Bérlő köteles megtéríteni.

51. A kölcsönzési idő alatt a felszerelésben bekövetkezett kárt Bérlő köteles megtéríteni vagy a sérült felszerelést pótolni.

52. Bérlő a kikötési (hazaérkezési) szándékát kb. fél órával előre jelzi telefonon az Iskola munkatársának.

53. A hajó visszahozatalt követő szakszerű elpakolása, szemét és személyes holmik összeszedése és eltávolítása (különös tekintettel étel- és italmaradékokra) a bérlő felelőssége, amelynek elmaradása az árlistában meghatározott pótdíjat vonja maga után.

54. A balatonszemesi kikötőhelyre beállást csak a Vitorlás Iskola képviselőjének jelenlétével szabad végrehajtani, mivel a kikötőhely rendkívül közel esik a veszélyes kövezethez. Ettől eltérni csak előzetes egyeztetéssel lehet.

Vegyes rendelkezések

A Honlap üzemeltetése során az Üzemeltető igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az Honlap használatából, az információk esetleges félreértéséből vagy a helytelen következtetések levonásából eredő, valamint egyéb károkért az Üzemeltető mindennemű felelősségét kizárja.

Az Üzemeltető a Honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások esetében partner programban (affiliate) vehet részt.

A Honlapon található képanyagok nagy része a Vitorlásiskola tulajdonát képezi, kivéve azokat. Egyes, illusztrációként használt képanyag szabadon felhasználható forrásokból származik.

A Honlapon alapja a WordPress twentysixteen sablonja.

A Honlapon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön a Vitorlásiskola hírlevél listáira. A leiratkozásra a Vitorlásiskola minden emailben lehetőséget biztosít.

A jelen Általános Szerződési Feltételekből felmerülő jogviták, ellentétek és követelések megoldása érdekében kizárólagos, végleges és kötelező érvénnyel megállapítják a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Cookie nyilatkozat

Mi az a cookie?

A Honlap cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges fájlok, amelyeket a számítógép, tablet vagy mobiltelefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése optimális legyen; más cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk a honlap látogatóinak.

Cookie típusok

A Honlap az összegyűjtött információkat cookie-k segítségével használja fel az alábbi célokra:

  • funkcionális célok: megkönnyítik a navigálást a honlapon,
  • analitikai célok: lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. Ennek segítségével láthatjuk, hogy mely bejegyzések és oldalak látogatottsága a legnagyobb, honnan származnak a hibaüzenetek, annak érdekében, hogy a weboldal működése zavartalan és optimális legyen,
  • oldalak, illetve oldal elemek tesztelése mely lehetővé teszi, hogy a weboldalt az Ön igényeihez és a felhasználói tapasztalatokhoz igazítsuk.
  • célzó, hirdetésekre használt cookie-k, hogy a látogatók olyan információkkal találkozzanak, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.

Cookie-k eltávolítása

A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával kapcsolatban részletes információk találhatók a böngésző Súgó menüpontjában.